Mobilne Centrum Wsparcia KierowcyPortal internetowy dostępny pod adresem https://motoon.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej -Regulaminem-).
Dane kontaktowe Administratora:
- telefon: + 48 730 651 130,
- adres e-mail: kontakt@motoon.pl.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1. Definicje

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://motoon.pl/.
 2. Administrator - NetCom PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Czerwonego Krzyża 11-13 lok. 2, 50-345 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839517, NIP: 8982257560, REGON: 386011071, kapitał zakładowy 5.000 zł.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu działająca w imieniu własnym i/lub występująca jako przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną.
 4. Serwis - Użytkownik oferujący za pośrednictwem Portalu usługi z zakresu motoryzacji lub inne dotyczące obsługi kierowców i pojazdów.
 5. Wizytówka - przygotowana przez Serwis treść informacyjna (prezentacja) dotycząca usług świadczonych przez Serwis, w szczególności opisująca przedmiot działalności oraz dane kontaktowe.
 6. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 7. Zapytanie - przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 8. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem formularza rejestracji.
 9. Konto użytkownika - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu oraz możliwość dodawania Zapytania.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
  umożliwia dostęp do Strefy kierowcy,
  umożliwia dostęp do Strefy serwisów.
 3. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie lub za odpłatnością na zasadach określonych Regulaminem.
 4. Koszt usług płatnych określony jest w Cenniku dostępnym na Portalu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu w myśl §15 ust. 1 Regulaminu. Zmiana Cennika nie dotyczy Użytkownika, który zamówił usługę płatną w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Cennika.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  dostęp do poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja na Portalu

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 5. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 7. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§5. Konto użytkownika

 1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 2. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta. Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
  nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
  obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich, mających charakter bezprawny,
  posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 4. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować usunięciem treści z Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.
 7. Administrator posiada prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnił swojego zobowiązania względem Usługodawcy po uprzednim wezwaniu, narusza postanowienia Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia lub w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Administratora Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto użytkownika. W tym celu Użytkownik korzysta z funkcjonalności -Usuń konto- dostępnej po zalogowaniu się na Portalu. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Administratora Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
 9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 9, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności uiszczonej Administratorowi tytułem świadczenia Usługi płatnej.

§6. Zasady zamieszczania Zapytań

 1. W celu dodania Zapytania Użytkownik wypełnia formularz dostępny po użyciu funkcjonalności -Przygotuj zapytanie-.
 2. Wypełniając formularz Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych w formularzu informacji oraz wybrania kategorii, której dotyczy Zapytanie.
 3. Treść Zapytania nie może naruszać postanowień §5 Regulaminu.
 4. Zapytanie dodane przez Użytkownika przesyłane jest automatycznie do wszystkich Serwisów spełniających kryteria wskazane przez Użytkownika w Zapytaniu.
 5. Użytkownik otrzymuje zwrotnie oferty przygotowane przez zainteresowane wykonaniem usługi Serwisy. Oferta zawiera propozycję kosztów oraz terminu wykonania Usługi przez Serwis, a także jego Wizytówkę.
 6. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyboru oferty.
 7. Użytkownik za pomocą komunikatora dostępnego na Portalu może kontaktować się z Serwisem w celu ustalenia szczegółów oferty.
 8. Administrator oświadcza, iż nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem po zaakceptowaniu przez Użytkownika oferty.

§7. Strefa kierowcy

 1. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do Strefy kierowcy.
 2. W ramach Strefy kierowcy Użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcjonalności i usług.
 3. Lista funkcjonalności oraz opis usług dostępne są na Portalu po przejściu do Strefy kierowcy.
 4. Usługi dostępne w Strefie kierowcy świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie zgodnie z Cennikiem.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej rozpoczyna się po dokonaniu przez Użytkownika pełnej płatności za usługę zgodnie z Cennikiem za pośrednictwem metod płatności dostępnych aktualnie na Portalu.
 6. Administrator informuje, iż cześć usług dostępnych w Strefie kierowcy może być świadczona przez podmiot trzeci (dostawcę usługi). Wybór takiej usługi przez Użytkownika będzie skutkował przekierowaniem Użytkownika do zewnętrznych stron internetowych obsługiwanych przez dostawcę usługi.
 7. Usługi, o których mowa w ust. 6 świadczone są przez dostawcę usługi na zasadach określonych odrębnym regulaminem dostawcy usługi.
 8. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.

§8. Strefa serwisów

 1. W ramach Strefy serwisów Serwis uzyskuje możliwość tworzenia Wizytówki oraz przesyłania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Użytkownika.
 2. Serwis w celu utworzenia Wizytówki wypełnia formularz dostępny po zalogowaniu się do Portalu wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
 3. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji firmy poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności firmy.
 4. Opublikowana Wizytówka dostępna jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Portal.
 5. Serwis posiada prawo do edycji Wizytówki po jej opublikowaniu na Portalu.
 6. Serwis powiadamiany jest automatycznie o każdym nowym Zapytaniu Użytkownika w promieniu 10 kilometrów od lokalizacji Serwisu.
 7. Serwis po zapoznaniu się ze szczegółami zapytania może wysłać Użytkownikowi ofertę wykonania usługi wraz ze swoją Wizytówką.
 8. Oferta Serwisu powinna zawierać przewidywaną cenę oraz termin wykonania usługi.
 9. W przypadku akceptacji przez Użytkownika oferty, Serwis jest zobowiązany do należytego i terminowego świadczenia usługi na rzecz Użytkownika.

§9. Ocena i opiniowanie Serwisu

 1. Użytkownik zarejestrowany posiada możliwość zamieszczania ocen i opinii do Wizytówek. System ocen i opiniowania służy wymianie informacji i opinii pomiędzy Użytkownikami.
 2. Opinia musi dotyczyć ściśle usługi, z której skorzystał Użytkownik, a świadczonej przez Serwis zamieszczający Wizytówkę.
 3. Oceny i opinie zamieszczone przez Użytkownika powinny być obiektywne oraz odzwierciedlające faktyczny poziom jakości usługi świadczonej przez Serwis.
 4. Użytkownik zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu ewentualnego naruszenia ich praw.
 5. Do treści opinii stosuje się odpowiednio postanowienia §5 ust. 3 Regulaminu.

§10. Metody płatności

 1. Administrator umożliwia dokonywanie płatności za usługi dostępne na Portalu zgodnie z metodami płatności wskazanymi w trakcie składania zamówienia, w tym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się poprawną autoryzację płatności przez operatora systemu płatności elektronicznych.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

§11. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do wysokości płatności uiszczonej przez Użytkownika za Usługę, chyba że co innego wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§12. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu.
 3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu zachowania terminu należy wysłać Administratorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Administrator zwraca Użytkownikowi otrzymaną płatność za Usługę w ciągu 14 dni na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności za Usługę.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługa została zrealizowana za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§13. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§14. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na stronach Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Portalu treści,
  pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.


Dane kontaktowe
NetCom PRO Sp z.o.o

ul. Czerwonego Krzyża 11-13 lok. 2
50-345 Wrocław
nr KRS 0000839517, NIP: 8982257560
REGON: 386011071

INFOLINIA serwisy/usługi
Zapraszamy
od Poniedziałku do piątku

w godzinach od 9-17
tel. 730-651-130

INFOLINIA kierowcy
Zapraszamy
od Poniedziałku do piątku

tel. 733-383- 858Utwórz skrót aplikacji

Korzystaj szybko i wygodnie
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony akceptujesz politykę prywatności oraz wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Ok, rozumiem.